Privacyreglement Lien Wetters, psychologische begeleiding en haptotherapie

Lien Wetters, psychologische begeleiding en haptotherapie is voornamelijk actief op het gebied van begeleiding, therapie, coaching, advisering, training en het geven van workshops. Ten behoeve van al haar activiteiten registreert zij gegevens van haar cliënten. Het doel van dit privacyreglement is de klanten op de hoogte te stellen van de aard van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurt en welke rechten een cliënt heeft ten aanzien van de gegevensverwerking.

Artikel 1: Begripsbepalingen.

In dit reglement wordt verstaan onder:
Registratie: de administraties van Lien Wetters, psychologische begeleiding en haptotherapie
Client: de natuurlijke persoon, die zich heeft gewend tot, of is verwezen naar Lien Wetters, psychologische begeleiding en haptotherapie met het verzoek een van de Lien Wetters, psychologische begeleiding en haptotherapie diensten te ontvangen.

Artikel 2: Doel van de registratie.

Het doel van de registratie is te kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden van een therapie, training en/of coaching traject, welke Lien Wetters, psychologische begeleiding in samenwerking met de client uitvoert. Het gebruik van de gegevens vindt alleen plaats volgens de bepalingen van dit reglement. Er worden geen gegevens in de registratie opgenomen voor andere doeleinden dan hiervoor bedoeld. Ook worden geen gegevens geregistreerd anders dan die voor dit doel noodzakelijk zijn.

Artikel 3. Opgenomen gegevens.

Lien Wetters, psychologische begeleiding en haptotherapie verwerkt de gegevens die door haar klant/opdrachtgever bij de start van het traject worden aangeleverd. Dit zijn gegevens als naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, informatie over doel van de vraag/opdracht en achtergrondinformatie over de aanleiding.

Artikel 4: Verwijdering en vernietiging persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd, zodra hun aanwezigheid niet langer noodzakelijk is voor het doel van de registratie. De bewaartermijn van (niet medische) klantgegevens is 1 jaar* na afsluiting van de begeleiding. De bewaartermijn van medische klantgegevens en/of dossiervorming tav begeleiding en therapie is 20 jaar.

* In bepaalde uitzonderingsgevallen geldt wettelijk gezien een andere bewaartermijn, bijvoorbeeld bij fiscale gegevens, zoals facturatie. Verwijderde persoonsgegevens worden, indien bewaring noodzakelijk is, gearchiveerd in een afzonderlijke registratie met een bewaringstermijn van 7 jaar.

Artikel 5. Toegang tot de registratie.

Lien Wetters, psychologische begeleiding en haptotherapie wijst de klant op het feit dat hij of zij wordt opgenomen in onze registratie. De klant heeft het recht om zijn geregistreerde gegevens in te zien. Binnen Lien Wetters, psychologische begeleiding en haptotherapie hebben alleen die begeleiders, adviseurs en coaches, die dienstverlenende taken in opdracht van Lien Wetters, psychologische begeleiding en haptotherapie uitvoeren, en die rechtstreeks betrokken zijn bij de dienstverlening aan of ten behoeve van de klant ten gevolge van hun taakuitoefening, het recht om persoonsgegevens te mogen inzien. Lien Wetters, psychologische begeleiding en haptotherapie heeft alleen toegang tot de persoonsgegevens als dit noodzakelijk is in verband met haar algemene verantwoordelijkheid. Begeleiders/therapeuten / Lien Wetters, psychologische begeleiding en haptotherapie kunnen persoonsgegevens verstrekken aan: Derden, uitsluitend met toestemming van de klant. Persoonsgegevens zijn voor derden toegankelijk voor zover dit nodig is om de dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren –en voortzetten. Ook bij gewichtige belangen van anderen die zwaarder wegen dan die van klant zoals: inspectie, controle en toezicht vanwege overheidsorganen of andere organen met een publiekrechtelijke taak of op grond van een wettelijke verplichting, kunnen deze gegevens worden verstrekt.

Artikel 6: Correctierecht.

Indien een klant wijziging of aanvulling verlangt van hem of haar betreffende gegevens in de registratie, dient hij/zij hiertoe een schriftelijk verzoek in bij de directie van Lien Wetters, psychologische begeleiding en haptotherapie, die daarop binnen een maand een beslissing neemt.

Artikel 7. Klachten.

Indien klant van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien hij een andere reden tot klagen heeft, dient hij/zij zich schriftelijk te wenden tot de directie van Lien Wetters, psychologische begeleiding en haptotherapie. De klager krijgt binnen 6 weken na ontvangst van de klacht antwoord van de directie.

Artikel 8. Looptijd en inwerkingtreding.

Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de registratie.

Dit reglement is in werking getreden per 25 mei 2018 en is via de website van Lien Wetters, psychologische begeleiding en haptotherapie in te zien.

Deze website maakt gebruik van cookies.